پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی

مشاوره و آموزش پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی در مقطع ارشد علم مواد با تجزیه و تحلیل ساختاری مواد، کشف مواد جدید و کاربرد آنها در صنایع مختلف در ارتباط است. این رشته از مهندسی به مطالعه رابطه بین خواص مواد و ساختار مکانیکی آنها در سطح اتمی می پردازد. هدف این رشته توسعه […]