پایان نامه علوم و مهندسی آب

مشاوره و آموزش پایان نامه علوم و مهندسی آب در مقطع ارشد تحقیقات در حال انجام در زمینه هیدرولوژی و منابع آب با فرآیند آب های سطحی و زیرزمینی، هیدرومتئومولوژی و هیدروکلایدولوژی، واکنش آبخیز به اختلال، سنجش از دور، تقسیم داده، مدل سازی هیدرولوژیکی و برآورد پارامترها، برنامه ریزی و مدیریت منابع چند هدفه، مدلسازی […]